شرح خدمات پژوهش‎های کاربردی داده‎کاوی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

با توجه به آنکـه داده‎کـاوی فرآیندی اسـت که از انواع تکنیک‎های مدل‎سازی و آنالیـز داده برای کشـف الگـوها و ارتبــاطات در داده‎ها برای انجام پیش‎بینی‎های دقیق بهره می‎برد، این امر صنعت نفت را در موضوعات متنوعی یاری می‎دهد.  بگونه‎ای که استفاده از روش‎های جدید آنالیز داده مانند داده‎کاوی برای پایگاه‎های داده این صنعت بسیار حیاتی بوده و بدین جهت امروزه دانش داده‎کاوی در تمامی موضوعات و برنامه‎ریزی های خرد و کلان صنعت نفت نقشی موثر ایفا می‎نماید. از جمله کاربردهای داده‎کاوی در صنایع نفتی می‎توان به موارد ذیل اشاره کرد:

(۱) مهندسی مخازن/اکتشاف

 • آنالیز داده‎های چاه‎آزمایی
 • آنالیز داده‎های فشار و دبی بدست آمده از فشارسنج‎های دائم درون‎چاهی
 • مدل‎سازی و توصیف مخزن
 • آنالیز داده‎های لرزه‎نگاری
 • شناسایی و دسته‎بندی رخساره‎ها
 • تخمین میزان رسوب
 • تعیین نوع و کیفیت تخلخل سنگ مخزن
 • آنالیز داده‎های سنجش از راه دور (RemoteSensing)
 • ساخت نمودارهای پتروفیزیکی مصنوعی
 • بهینه‎سازی مکان چاه‎ها
 • شبیه‎سازی دینامیک مخزن
 • تجمیع داده‎ها
 • تطابق تاریخچه
 • تخمین میزان بهره‎دهی مخازن
 • مدل‎سازی شبکه منافذ سنگ مخزن
 • تخمین پارامترهای سیال مخزن
 • طراحی فرآیندهای ازدیاد برداشت نفت
 • تخمین میزان آسیب سازندی

(۲) مهندسی بهره‎برداری

 • بهینه‎سازی فرآیند فرازآوری با گاز
 • آنالیز داده‎های تولید
 • بهینه‎سازی تولید
 • تعیین رژیم جریانی چندفازی درون خطوط لوله
 • آنالیز گرهی
 • بهینه‎سازی عملیات انگیزش چاه

(۳) مهندسی حفاری

 • تخمین نرخ نفوذ در عملیات حفاری
 • پیش‎بینی احتمال گیر لوله‎ها حین عملیات حفاری
 • تشخیص و پیشگیری از وقوع فوران چاه

(۴) بخش‎های مدیریتی

 • مدیریت منابع
 • مدیریت داده، نگهداری، تعمیرات
 • بازاریابی
 • مدیریت مشتریان
 • تامین مواد
 • مدیریت انتخاب تامین‎کنندگان
 • کنترل پروژه
 • مدیریت مراکز فروش و توزیع‎کنندگان
 • ارزیابی عملکرد
 • مدیریت کیفیت