محورهای علمی دهمین کنفرانس داده‎کاوی ایران

 • Data Mining/Machine Learning Tasks
 • Data Mining Algorithms
 • Data Mining Integration
 • Data Mining Process
 • Data Mining Applications
 • Data Mining Software

محورهای تخصصی و کاربردی دهمین کنفرانس داده‎کاوی ایران

 • کاربرد داده کاوی در صنعت بانکداری
 • کاربرد داده کاوی در صنعت برق
 • کاربرد داده کاوی در صنعت ارتباطات، مخابرات و دیتا
 • کاربرد داده کاوی در صنعت گاز و پالایش و پخش
 • کاربرد داده کاوی در بازاریابی
 • کاربرد داده کاوی در حوزه‎های فرهنگی