محورهای علمی دهمین کنفرانس داده‎کاوی ایران

 • Data Mining/Machine Learning Tasks
 • Data Mining Algorithms
 • Data Mining Integration
 • Data Mining Process
 • Data Mining Applications
 • Data Mining Software

محورهای تخصصی و کاربردی دهمین کنفرانس داده‎کاوی ایران

 • کاربرد داده کاوی در صنعت بانکداری و بیمه
 • کاربرد داده کاوی در صنعت مدیریت شهری
 • کاربرد داده کاوی در صنعت آب و برق
 • کاربرد داده کاوی در صنعت، معدن و تجارت
 • کاربرد داده کاوی در صنعت ارتباطات، مخابرات و دیتا
 • کاربرد داده کاوی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
 • کاربرد داده کاوی در بازاریابی و ارتباط با مشتریان
 • کاربرد داده کاوی در حوزه سلامت
 • کاربرد داده کاوی در صنایع فرهنگی