هیات علمی کنفرانس های داده کاوی ایران به ترتیب حروف الفبا

ردیف نام استاد دانشگاه
۱  دکتر حسن ابوالحسنی دانشگاه صنعتی شریف
۲  دکتر محسن اکبرپور شیرازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۳  دکتر فرشاد الماس گنج دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۴  دکتر مجید امین نیری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۵  دکتر رضا برادران کاظم زاده دانشگاه تربیت مدرس
۶   دکتر مازیار پالهنگ دانشگاه صنعتی اصفهان
۷   دکتر امیر دانشگر دانشگاه صنعتی شریف
۸ دکتر محمود رضا دلاور دانشگاه تهران
۹ دکتر رضا رمضانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۱۰ دکتر محمد مهدی سپهری دانشگاه تربیت مدرس
۱۱ دکترمحمد حسین سرایی دانشگاه صنعتی اصفهان
۱۲ دکتر حبیب الله سلامی دانشگاه تهران
۱۳ دکتر ناصر سلماسی دانشگاه صنعتی شریف
۱۴ دکتر جمال شهرابی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۱۵ دکتر محمد ابراهیم شیری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۱۶ دکتر محمد هادی صدرالدینی دانشگاه شیراز
۱۷ دکتر محمد مهدی عباد زاده دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۱۸  دکتر احمد عبدالله زاده دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۱۹ دکتر مهدی غضنفری دانشگاه علم و صنعت ایران
۲۰ دکتر ناصر فتورائی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۲۱  دکتر  فرزین قائمی دانشگاه فردوسی مشهد
۲۲   دکتر محمد قدسی دانشگاه صنعتی شریف
۲۳  دکتر محسن کاهانی دانشگاه فردوسی مشهد
۲۴ دکتر یداله کنگاوری دانشگاه علم و صنعت ایران
۲۵ دکتر عادل محمد پور دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۲۶ دکتر بهروز مینایی بیدگلی دانشگاه علم و صنعت ایران
۲۷  دکتر غلامعلی منتظر دانشگاه تربیت مدرس
۲۸  دکتر نظام الدین مهدوی امیری دانشگاه صنعتی شریف
۲۹  دکتر سید علی میر حسینی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۳۰  دکتر سیدمقتدی هاشمی پرست دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی