کاربرد روش های داده کاوی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

با توجه به آنکـه داده کـاوی فرآیندی اسـت که از انواع تکنیک های مدل سازی و آنالیـز داده برای کشـف الگـوها و ارتبــاطات در داده ها برای انجام پیش بینی های دقیق بهره می برد، این امر صنعت نفت را در موضوعات متنوعی یاری می دهد. امروزه حجم انبوه داده های مشتریان و تعاملات پیچیده فزاینده با آنان، داده‌کاوی را به صف مقدم سودآور کردن ارتباطات با مشتری سوق داده است بگونه ای که استفاده از روش های جدید آنالیز داده مانند  داده کاوی برای پایگاه های داده این صنعت بسیار حیاتی بوده و بدین جهت امروزه دانش داده کاوی در تمامی موضوعات و برنامه ریزی های خرد و کلان صنعت نفت نقشی موثر ایفا می نماید. از جمله کاربرد های داده کاوی در صنایع نفتی  می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

1.     مهندسی مخازن/ اکتشاف

 • آنالیز داده های چاه آزمایی
 • آنالیز داده های فشار و دبی بدست آمده از فشارسنج های دائم درون چاهی
 • مدلسازی و توصیف مخزن
 • آنالیز داده های لرزه نگاری
 • شناسایی و دسته بندی رخساره ها
 • تخمین میزان رسوب
 • تعیین نوع و کیفیت تخلخل سنگ مخزن
 • آنالیز داده های سنجش از راه دور (RemoteSensing)
 • ساخت نمودارهای پتروفیزیکی مصنوعی
 • بهینه سازی مکان چاهها
 • شبیه سازی دینامیک مخزن
 • تجمیع داده ها
 • تطابق تاریخچه
 • تخمین میزان بهره دهی مخازن
 • مدلسازی شبکه منافذ سنگ مخزن
 • تخمین پارامترهای سیال مخزن
 • طراحی فرآیندهای ازدیاد برداشت نفت
 • تخمین میزان آسیب سازندی

2.    مهندسی بهره برداری

 • بهینه سازی فرآیند فرازآوری با گاز
 • آنالیز داده های تولید
 • بهینه سازی تولید
 • تعیین رژیم جریانی چندفازی درون خطوط لوله
 • آنالیز گرهی
 • بهینه سازی عملیات انگیزش چاه

 

3.     مهندسی حفاری

 • تخمین نرخ نفوذ در عملیات حفاری
 • پیش بینی احتمال گیر لوله ها حین عملیات حفاری
 • تشخیص و پیشگیری از وقوع فوران چاه

4.     بخشهای مدیریتی

 •   مدیریت منابع
 •   مدیریت داده ، نگهداری ، تعمیرات
 •  بازاریابی
 •   مدیریت مشتریان
 •   تامین مواد
 •    مدیریت انتخاب تامین کنندگان
 •    کنترل پروژه
 •    مدیریت مراکز فروش و توزیع کنندگان
 •   ارزیابی عملکرد
 •   مدیریت کیفیت